VÁNOČNÍ BESÍDKA A DISKOTÉKA

Dne 20. 12. 2018 se žáci 1. a 2. stupně po druhé vyučovací hodině sešli v sokolovně, kde na ně čekal program, který vymysleli žáci 8. a 9. ročníku. Pro děti byly připraveny hry jako např.: házení na koš, přednes básniček, hádání věcí podle hmatu, skládání obrázků, nošení míčku na lžíci, chození se svázanýma nohama a skákání v pytli. Když byly disciplíny dokončeny, proběhlo vyhodnocení míst a následovaly hry přetahovaná a skákání proti sobě.
Po programu šli všichni žáci na oběd a organizující přichystali pro žáky vánoční diskotéku.
Ve 13 hodin se žáci opět sešli v sokolovně a zahájili diskotéku. Na diskotéce probíhaly hry jako: židličkovaná a tanec s míčky. Na konec si odvážní žáci zatancovali ploužák. Když všichni žáci odešli domů, osmáci a deváťáci uklidili sokolovnu a také se rozloučili.

Aneta Šlesingrová, Petra Mrázková a Kateřina Kavková 


PLÁVÁNÍ

Letošního kurzu plavání se zúčastnili žáci 2., 3. a 4. ročníku. Pro druháky to byla premiéra, ale nikdo se neostýchal, všichni se do vody vždy těšili. Všichni v plaveckých dovednostech udělali pokrok a plavecký výcvik si náležitě užili. 


OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Oslavy 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky se na řadě škol pouze zmiňují. Nastoupil jsem na Kunvaldskou základní školu právě v den, kdy zde tyto oslavy probíhaly. Žáci měli možnost zhlédnout výstavu se sokolskou tématikou, s příjemným výkladem autorky, paní Zdeny Jurčanové. Nebylo to však jen založení republiky, které se připomínalo. Vzpomínky zúčastněných patřily především místním, kteří padli během první světové války, v boji za naši vlast. Celou akci ukončilo položení věnce a zapálení svící u pomníku věnovanému právě oněm padlým. Je hezké vidět, že i zde zůstává úcta k naší národní historii stále živá.

Bc. Václav Kodytek

PODĚKOVÁNÍ

Dne 4. 10. 2018 nachystala pro žáky naší školy paní učitelka Vlasta Šlezingrová a vychovatelka školní družiny Irena Vagnerová Podzimní tvoření. Žáci vytvářeli z  plodů a přírodnin podzimní dekorace, které pak ozdobily vestibul místní sokolovny k příležitosti komunálních voleb a k pravidelnému setkání seniorů. 
Den her pokračoval odpoledne drakiádou pro děti a jejich rodiče. Akce se konala poprvé a všechny mile překvapila hojná účast – do soutěže se přihlásilo 40 draků.
Po drakiádě převzali iniciativu rodiče a bývalé žákyně naší školy. Provedli nás po Kunvaldu s babkou Podzimkou a cestou děti plnily různé úkoly.
Ve škole na nás čekal čaj a perník upečený od paní kuchařek.
Večerního spaní se kromě pedagogických pracovníků zúčastnila i paní účetní. Bylo zapotřebí pomoci všech, neboť noc ve škole se rozhodlo strávit 50 žáčků a žáků.
V pátek 5. 10. nás čekal projekt Cesta za zdravím, připravený paní učitelkou Mgr. Václavou Sklenářovou. Žáci se ve skupinách vydali na pochod dlouhý asi 6 km a na jednotlivých stanovištích plnili připravené úkoly.

Celá dvoudenní akce byla náročná jak na přípravu, tak na realizaci, proto mi dovolte poděkovat všem zúčastněným: hlavním organizátorkám Podzimního tvoření, drakiády a Cesty za zdravím Vlastě Šlezingrové, Ireně Vagnerové a Mgr. Václavě Sklenářové. Chci poděkovat hlavním organizátorkám procházky s babkou Podzimkou paní Darině Jedličkové a jejím dcerám Adéle a Sáře. Poděkování patří pedagogům a paní účetní, kteří zajišťovali průběh všech akcí, včetně spaní ve škole. A v neposlední řadě paním kuchařkám za výborný perník a panu školníkovi za technickou pomoc, složenou z celé řady drobných úkonů, a za trpělivost při nočním klidu – neklidu.  

Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy


PODZIMNÍ DEN

První říjnový čtvrtek nás ve třídě přivítala nejenom paní učitelka, ale i velké množství přírodnin. Všichni jsme věděli, že nás čeká dlouhý netradiční den. Nejprve nás přivítala paní ředitelka s paní vychovatelkou a seznámily nás s dopoledním i odpoledním programem. První třída – tvorba s papírem, druhá a třetí – výroba draků zdobených přírodninami, čtvrtá a pátá – zdobení dýní, brambor, cuket a řepy. Druhý stupeň – příprava  zeleninových  a ovocných salátů a vydlabávání  velkých dýní. My čtvrťáci a paťáci jsme si dopoledne velmi užívali, protože jsme si mohli sami určit, s jakou přírodninou budeme pracovat. Dělali jsme třeba sněhuláky, svatbu nebo lyžaře.
Odpolední program nebyl povinný, ale i tak se na drakiádě sešlo velké množství draků, dětí, rodičů a prarodičů. Bylo to na kopci velmi fajn, škoda že vítr víc nefoukal.
Poté následovala vycházka s babkou Podzimkou, nebyla jsem na ni, ale děti, které se jí účastnily, byly velmi spokojené.                                                                                                                                                   Nejvíc jsem se těšila na spaní ve škole. Sešli jsme se tam v devatenáct hodin, ochutnali jsme perník od našich paní kuchařek, povídali jsme si, hráli si a hodně se smáli. Potom jsme šli na stezku odvahy, ale nebyla až tak strašidelná. Paní vychovatelka ze školní družiny nám přečetla pohádku a usnuli jsme.
Celý den byl super, a proto moc děkuji všem, kteří pro nás programy na tento den připravili.

Svatava Ruszová, žákyně 5. ročníku


     

PODZIMNÍ CESTA ZA ZDRAVÍM

Po čtvrtku, který byl naplněn akcemi až do večera a pro spoustu dětí kunvaldské školy pokračoval spánkem ve třídách, se žáci a učitelé sešli ráno před školou, kde následovalo přivítání paní ředitelkou, rozřazení do šesti družstvech, ve kterých byly zastoupeny všechny věkové kategorie a seznámení s programem pátečního dopoledne.
Následoval přesun všech účastníků na Pustinu, kde jednotlivá družstva vyrážela po desetiminutových intervalech na vyznačenou trasu, dlouhou asi šest kilometrů. Každé družstvo čekalo plnění úkolů na sedmi stanovištích. Žáci si vyzkoušeli práci s mapou a buzolou, trojskok, hod granátem na cíl, poznávali stromy a jejich listy, zamysleli se u vodního poldru nad významem vody pro člověka, zkusili si rozluštit přísloví napsané morseovkou či přenést raněného pomocí takzvané stoličky.
Na stanovištích získalo každé družstvo za splnění úkolu několik písmenek, ze kterých v cíli u školy složilo tajenku. Následovala sladká odměna a zasloužený oběd. Závěrem bych chtěla poděkovat paní Vlastě Šlesingrové, paní Ireně Vagnerové a celému učitelskému sboru naší školy za přípravu a hlavně za práci na stanovištích.

Mgr. Václava  Sklenářová

Vyhodnocení Drakiády

1.místo
Fajgl Marek
Šilarová Barbora
Křivánek Štěpán

2.místo
Mertlík Antonín
Gregušová Lucie
Kaczynská Emílie

3.místo
Pírková Dagmar
Hynšt Dan
Krejsa Jakub

S Domácím drakem soutěžili:
Křivánek Štěpán, Šilarová Barbora, Hlaváčková Pavla,
Hložková Barbora, Fajgl Marek, Fajgl Patrik, Mrázková Petra, Dlabka Vilém, Vymetálková Lenka, Bolečková Daniela,
Hlaváčková Jana, Křičenská Nikola, Křivánková Klára

 

Výsledky sběru starého papíru
konaného 2. 10. – 4. 10. 2018 
Pořadí ročníků:
1. místo - 8. ročník – 2968 kg/6 žáků
2. místo - 6. ročník – 1193 kg/6 žáků
3. místo - 5. ročník – 1156 kg/10 žáků
4. místo – 1. ročník – 1030 kg/10 žáků
5. místo – 4. ročník – 824 kg/6 žáků
6. místo – 2. ročník – 584 kg/5 žáků
7. místo – 7. ročník - 579 kg/8 žáků
8. místo – 3. ročník – 356 kg/3 žáci
9. místo – 9. ročník – 287 kg/5 žáci
Ostatní – 423 kg
Celkem nasbíráno 9 400 kg.

Umístění jednotlivců:
1. místo – Rudolf Toman 2160 kg
2. místo  – Patrik Fajgl 425,5 kg
2. místo – Marek Fajgl 452,5 kg
3. místo – Romana Urban 352 kg
4. místo – Jakub Krejsa 340 kg
5. místo – Viktória Borková 295 kg
6. místo – Tereza Vagnerová 236 kg
7. místo – Barbora Hložková 220 kg 
 
Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme.
Z 69 žáků školy nepřineslo 10 žáků ani gram papíru.
 
Vyhodnocení sběru starého papíru bude ve středu 24. 10. 2018 o velké přestávce na chodbě 1. stupně.